Podcast: “Sướng trước khổ sau” hay “Khổ trước sướng sau”?

Diễn giả Hiếu Nguyễn cho biết: “Trong loạt bài Hành Trình Hiểu Về Bản Thân, đúng ra tập này tôi sẽ đặt tên là Present Focus & Future Focus. Đây là một khái niệm về tính cách đã đóng vai trò rất quan trọng giúp tôi hiểu rõ về bản thân mình hơn. Tuy nhiên vì đây là những khái niệm chưa có trong Tiếng Việt, nên dịch ra sát nghĩa thì sẽ càng gây khó hiểu hơn. Do đó tôi chọn tiêu đề cho tập ngày hôm nay dựa trên một chi tiết đặc trưng của 2 nhóm tính cách này, đó là những người có xu hướng chọn Sướng Trước Khổ Sau và những người chọn Khổ Trước Sướng Sau.”

Loan tin ngay

Trả lời