Thông tin Văn bản Quy phạm Pháp luật ban hành tháng 08/2023

Toàn thể CBNV Tập đoàn VNGroup thân mến, bắt đầu từ tháng 8/2023, Ban Biên tập trang tin nội bộ của Tập đoàn sẽ cho ra mắt tiểu mục Tin Pháp luật trong hạng mục Thời sự bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành trong tháng để CBNV Tập đoàn có thêm kênh thông tin tham khảo về kiến thức pháp luật. 

Trong bài viết này, Ban Biên tập xin được giới thiệu nội dung của 18 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành mới trong tháng 8/2023.

1. Quyết định ban hành Bộ công cụ đánh giá doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị

Số hiệu văn bản: 1358/QĐ-BKHĐT; Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Ngày ban hành: 03/08/2023; Ngày có hiệu lực: 03/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:

 • Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đánh giá DNNVV tiềm năng tham gia chuỗi giá trị dựa trên 11 chỉ tiêu chính.
 • Các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV sử dụng Bộ công cụ để thực hiện đánh giá, sàng lọc DNNVV thông qua phương pháp bảng hỏi và chấm điểm
 • Mỗi tiêu chí nhỏ (câu hỏi) sẽ có 3 mức đánh giá khác nhau. Riêng tiêu chí tìm hiểu về công nghệ, chuyển đổi số có 2 mức đánh giá. Tổng điểm tối đa cho các câu hỏi thuộc 11 nhóm tiêu chí chính là 100 điểm. Dựa trên tổng điểm đạt được, mức độ sẵn sàng tham gia chuỗi giá trị của DNNVV được phân loại theo 3 nhóm.

Xem chi tiết văn bản “1358/QĐ-BKHĐT” tại: Quyết định 1358/QĐ-BKHĐT 2023 

2. Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý

Số hiệu văn bản: 05/2023/TT-BXD; Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Ngày ban hành: 01/08/2023; Ngày có hiệu lực: 20/09/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:

 • Có 9 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ
 • Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ: từ 12 đến 24 tháng và sau khi thực hiện xong chương trình, dự án, đề án tùy thuộc lĩnh vực.

Xem chi tiết văn bản “05/2023/TT-BXD” tại: Thông tư 05/2023/TT-BXD 

3. Nghị quyết về áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử

Số hiệu văn bản: 127/NQ-CP; Lĩnh vực: Quyền dân sự
Ngày ban hành: 14/08/2023; Ngày có hiệu lực: 15/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:

 • Thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ.
 • Danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, bao gồm: 13 cửa khẩu đường hàng không; 16 cửa khẩu đường bộ; 13 cửa khẩu đường biển
 • Giao Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Xem chi tiết văn bản “127/NQ-CP” tại: Resolution 127/NQ-CP 2023 

4. Quyết định về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi

Số hiệu văn bản: 947/QĐ-TTg; Lĩnh vực: Quyền dân sự
Ngày ban hành: 12/08/2023; Ngày có hiệu lực: 12/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:

 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Xem chi tiết văn bản “947/QĐ-TTg” tại: Quyết định 947/QĐ-TTg 

5. Thông tư sửa đổi Thông tư 01/2022/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Số hiệu văn bản: 03/2023/TT-BTP; Lĩnh vực: Quyền dân sự
Ngày ban hành: 2/08/2023; Ngày có hiệu lực: 2/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:

 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT- BTP ngày 04 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
 • Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành
 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2023.
 2. Hồ sơ đăng ký hộ tịch đã tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BTP .
  Xem chi tiết văn bản “03/2023/TT-BTP” tại: Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa đổi Thông tư 01/2022/TT-BTP

Xem chi tiết văn bản “03/2023/TT-BTP” tại: Thông tư 03/2023/TT-BTP sửa đổi Thông tư 01/2022/TT-BTP 

6. Quyết định công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý

Số hiệu văn bản: 5358/QĐ-BCA; Lĩnh vực: Quyền dân sự
Ngày ban hành: 2/08/2023; Ngày có hiệu lực: 2/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:

 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an (có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem chi tiết văn bản “5358/QĐ-BCA” tại: Quyết định 5358/QĐ-BCA 

7. Văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

Số hiệu văn bản: 07/VBHN-BXD; Lĩnh vực: Xây dựng – đô thị
Ngày ban hành: 16/08/2023; Ngày có hiệu lực: 16/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:

 • Nghị định gồm 3 chương, 54 điều quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Xem chi tiết văn bản “07/VBHN-BXD” tại: Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD

8. Văn bản hợp nhất Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Số hiệu văn bản: 06/VBHN-BXD; Lĩnh vực: Xây dựng – đô thị
Ngày ban hành: 14/08/2023; Ngày có hiệu lực: 14/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:

 • Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm 9 chương, 46 điều

Xem chi tiết văn bản “06/VBHN-BXD” tại: Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD 

9. Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch

Số hiệu văn bản: 58/2023/NĐ-CP; Lĩnh vực: Xây dựng – đô thị
Ngày ban hành: 14/08/2023; Ngày có hiệu lực: 14/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:
– Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch gồm 4 chương, 42 điều.

Xem chi tiết văn bản “58/2023/NĐ-CP” tại: Nghị định 58/2023/NĐ-CP

10. Quyết định về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Số hiệu văn bản: 4178/QĐ-UBND; Lĩnh vực: Bất động sản
Ngày ban hành: 21/08/2023; Ngày có hiệu lực: 21/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản: Điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Ba Đình đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 03/02/2023

 • Bổ sung và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Ba Đình là: 02 dự án, với diện tích 0,165 ha
 • Điều chỉnh diện tích các loại đất trong năm 2023
 • Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm e Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 thành: 42 dự án với tổng diện tích 20,7325 ha.
 • Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Xem chi tiết văn bản “4178/QĐ-UBND” tại: Quyết định 4178/QĐ-UBND 

11. Quyết định về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội tại Quyết định 573/QĐ-UBND

Số hiệu văn bản: 4137/QĐ-UBND; Lĩnh vực: Bất động sản
Ngày ban hành: 18/08/2023; Ngày có hiệu lực: 18/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:

 • Điều chỉnh giảm Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ứng Hòa là: 04 dự án, với diện tích 3,83 ha
 • Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Ứng Hòa là: 06 dự án, với diện tích 7,93 ha
 • Điều chỉnh diện tích các loại đất trong năm 2023
 • Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm e Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND Thành phố thành: 126 dự án với tổng diện tích 346,8ha.
 • Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Xem chi tiết văn bản “4137/QĐ-UBND” tại: Quyết định 4137/QĐ-UBND 

12. Quyết định về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Số hiệu văn bản: 3960/QĐ-UBND; Lĩnh vực: Bất động sản
Ngày ban hành: 8/08/2023; Ngày có hiệu lực: 8/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản: Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàn Kiếm đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 như sau: Danh mục dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 là 01 dự án, trong đó:

 • Đưa ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàn Kiếm: 0 dự án.
 • Bổ sung danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Hoàn Kiếm là: 01 dự án, diện tích 0,064ha.
 • Diện tích các loại đất trong năm 2023
 • Điều chỉnh số dự án và diện tích ghi tại điểm c Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND Thành phố thành: 25 dự án, diện tích: 2,514 ha.
 • Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Xem chi tiết văn bản “3960/QĐ-UBND” tại: Quyết định 3960/QĐ-UBND 

13. Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu văn bản: 3974/QĐ-UBND; Lĩnh vực: Bất động sản
Ngày ban hành: 8/08/2023; Ngày có hiệu lực: 8/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:

 • Danh mục 35 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh; áp dụng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
 • Danh mục 15 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; áp dụng đối với cá nhân.
 • Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân.

Xem chi tiết văn bản “3974/QĐ-UBND” tại: Quyết định 3974/QĐ-UBND 

14. Quyết định phê duyệt kế hoạch quốc gia triển khai tuyên bố glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030

Số hiệu văn bản: 993/QĐ-TTg; Lĩnh vực: Bất động sản, TNMT
Ngày ban hành: 24/08/2023; Ngày có hiệu lực: 24/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030

Xem chi tiết văn bản “993/QĐ-TTg” tại: Quyết định 993/QĐ-TTg

15. Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023

Số hiệu văn bản: 332/TB-VPCP; Lĩnh vực: Thương mại
Ngày ban hành: 17/08/2023; Ngày có hiệu lực: 17/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:

 • Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian ngắn đã chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp Thường trực Chính phủ.
 • Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo, chủ động chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023…
 • Trong hơn 07 tháng đầu năm 2023, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy trong bối cảnh tình hình quốc tế khó khăn…
 • Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới: Yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao lựa chọn một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng ưu tiên để tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo sinh kế, việc làm cho người dân; khẩn trương tập trung hoàn thiện trình ban hành các quy hoạch…

Xem chi tiết văn bản “332/TB-VPCP” tại: Thông báo 332/TB-VPCP 

16. Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện các chương trình năm 2024 thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025

Số hiệu văn bản: 1967/QĐ-BCT; Lĩnh vực: Thương mại
Ngày ban hành: 02/08/2023; Ngày có hiệu lực: 02/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:

 • Phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình năm 2024 thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 (Đề án) theo Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Nguồn kinh phí: từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp chi sự nghiệp kinh tế năm 2024.
 • Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình năm 2024 thuộc Đề án theo quy định hiện hành.
 • Giao Vụ Thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chương trình năm 2024 thuộc Đề án.

Xem chi tiết văn bản “1967/QĐ-BCT” tại: Quyết định 1967/QĐ-BCT 

17. Công văn về giảm lãi suất cho vay

Số hiệu văn bản: 6385/NHNN-CSTT; Lĩnh vực: Tiền tệ – Ngân hàng
Ngày ban hành: 14/08/2023; Ngày có hiệu lực: 14/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:

 • TCTD tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, nhất là giảm lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới (phấn đấu mức giảm lãi suất tối thiểu từ 1,5-2%/năm) theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.
 • TCTD gửi các báo cáo lãi suất cho vay

Xem chi tiết văn bản “6385/NHNN-CSTT” tại: Công văn 6385/NHNN-CSTT 6385/NHNN-CSTT 

18. Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Số hiệu văn bản: 38/2023/TT-BTC; Lĩnh vực: Thuế – Phí – Lệ Phí, Tài nguyên – Môi trường
Ngày ban hành: 08/06/2023; Ngày có hiệu lực: 01/08/2023
Tóm tắt nội dung chính văn bản:
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Xem chi tiết văn bản “38/2023/TT-BTC” tại: Thông tư 38/2023/TT-BTC

Loan tin ngay
Theo dõi
Thông báo của
68 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hoàng Phương
6 tháng trước

Rất hữu ích

Anh Tú
7 tháng trước

Thông tin hữu ích

Trang Trần
7 tháng trước

hữu ích

Phương Thuý
7 tháng trước

Rất hữu ích!


Cường Nguyễn
7 tháng trước

hay.

Hằng VNG Value
7 tháng trước

Rất hữu ích!

Linh Nguyễn HCNS
7 tháng trước

Thông tin hữu ích

Hoàng Anh Đỗ
7 tháng trước

Thanks

Thuỳ Trang Nguyễn
7 tháng trước

Thông tin hữu ích ạ

Phan Kim Lotus ĐN
7 tháng trước

hi

Ngân Trần Lotus ĐN
7 tháng trước

Hay

Truc Kim Nguyen
7 tháng trước

Saved

Ha Vo
7 tháng trước

Bổ ích

Vân Oanh
7 tháng trước

hữu ích

Cuong Nguyen
7 tháng trước

bổ ích

Trang VNG Value
7 tháng trước

hữu ích

Linh Trần
7 tháng trước

🎉 🎉

Lâm Lê
7 tháng trước

Thông tin bổ ích

Thu Vũ
7 tháng trước

Thông tin bổ ích

Dung Trương
7 tháng trước

thông tin bổ ích

Trà My
7 tháng trước

Nice

Lục Võ
7 tháng trước

<3

Thanh Hà
7 tháng trước

😍 😍

Cường Phạm
7 tháng trước

♥️

Thuỷ Nguyễn
7 tháng trước

👍 👍 👍 👍

Dinh Tien
7 tháng trước

hữu ích

Ai Nhung
7 tháng trước

😍 😍

Đăng Chất
7 tháng trước

Thông tin rất bổ ích

Hải Linh
7 tháng trước

Like

Son Hoang
7 tháng trước

Thông tin rất bổ ích