Thông báo về chương trình đào tạo nội bộ số 03/2023 – Công ty CP Tập đoàn VNGroup