Nghiên cứu áp dụng thuế lũy tiến với người nhiều nhà và theo thời gian bán bất động sản