Văn bản quy phạm Pháp luật tháng 3/2024

Ban Pháp chế xin được gửi đến VNGroupers nội dung của 11 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành vào có hiệu lực trong tháng 3/2024 trong bài viết dưới đây, kính mời quý anh chị cùng theo dõi:

1. Thông tư Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
Số hiệu văn bản: 13/2023/TT-BXD
Ngày ban hành: 29/12/2023; Ngày có hiệu lực: 01/03/2024
Lĩnh vực: XÂY DỰNG – BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
Nội dung chính:
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng phục vụ công tác xây dựng. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng gồm 29 chỉ tiêu và thuộc 06 nhóm, cụ thể như sau:
(1) Nhóm Quy hoạch xây dựng, kiến trúc.
(2) Nhóm Hoạt động đầu tư xây dựng.
(3) Nhóm Phát triển đô thị.
(4) Nhóm Hạ tầng kỹ thuật.
(5) Nhóm Nhà ở.
(6) Nhóm Vật liệu xây dựng.
Ghi chú (*) Chỉ tiêu thống kê quốc gia Bộ Xây dựng là cơ quan chính chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.
Xem chi tiết tại: Thông tư Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

2. Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của bộ xây dựng
Số hiệu văn bản: 201/QĐ-BXD
Ngày ban hành: 26/03/2024; Ngày có hiệu lực: 26/03/2024
Lĩnh vực: XÂY DỰNG – BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
Nội dung chính:
– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân;
– Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện
– Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
– Cung cấp kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh mới ban hành đến cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân để nắm bắt và tổ chức thực thi pháp luật hiệu quả; gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng
Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo nhiệm vụ được giao trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và các văn bản hướng dẫn,…và các Chương trình phối hợp, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật khác; tăng cường theo dõi sát sao, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Xem chi tiết tại: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của bộ xây dựng

3. Kế hoạch triển khai thi hành Luật giá số 16/2023/QH15
Số hiệu văn bản: 92/KH-UBND
Ngày ban hành: 28/03/2024; Ngày có hiệu lực: 28/03/2024
Lĩnh vực: XÂY DỰNG – BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
Nội dung chính:
Tổ chức triển khai thi hành Luật Giá kịp thời, đồng bộ, thống nhất và đạt hiệu quả. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Giá.
(1) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Giá đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân..
(2) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp các quy định tại Luật Giá.
(3) Xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về giá – Phối hợp, tham gia ý kiến với Bộ Tài chính trong việc xây dựng, ban hành các Văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giá.
(4) Thành lập, kiện toàn Hội đồng Thẩm định giá để đáp ứng, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm định giá của Nhà nước theo quy định tại Luật Giá.
(5) Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về giá nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của xã hội.
(6) Tăng cường công tác phối hợp với Bộ, ngành trung ương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; trong thực thi nhiệm vụ công tác quản lý, điều hành giá, thẩm định giá thuộc thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.
Xem chi tiết tại: Kế hoạch triển khai thi hành Luật giá số 16/2023/QH15

4. Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023 
Số hiệu văn bản: 167/QĐ-BXD
Ngày ban hành: 13/03/2024; Ngày có hiệu lực: 13/03/2024
Lĩnh vực: XÂY DỰNG – BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
Nội dung chính:
Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023
(1) Chỉ số giá xây dựng quốc gia là chỉ tiêu tương đối phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian trên phạm vi cả nước.
(2) Chỉ số giá xây dựng quốc gia công bố tại văn bản này sử dụng làm cơ sở xác định suất vốn đầu tư, tham khảo trong phân tích mức độ biến động giá bình quân của chỉ số giá xây dựng khi xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư và các công việc liên quan đến đánh giá biến động giá xây dựng công trình phục vụ quản lý, điều hành vĩ mô.
Chỉ số giá xây dựng quốc gia công bố tại văn bản này không sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
(3) Căn cứ biên soạn chỉ số giá xây dựng quốc gia
(4) Chỉ số giá xây dựng quốc gia đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.
(5) Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng quốc gia theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
(6) Thời điểm gốc xác định chỉ số giá xây dựng quốc gia là năm 2020
(7) Các yếu tố chi phí đầu vào để xác định chỉ số giá xây dựng: Giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công căn cứ theo công bố giá của Sở Xây dựng tại các địa phương.
Xem chi tiết tại: Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2023 

5. Công văn triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15
Số hiệu văn bản: 202/TTg-NN
Ngày ban hành: 26/03/2024 ; Ngày có hiệu lực: 26/03/2024
Lĩnh vực: BẤT ĐỘNG SẢN
Nội dung chính:
Để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024, sớm đưa Luật Đất đai số 31/2024/QH15 vào cuộc sống.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo:
(1) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
(2) Bộ trưởng Bộ Tài chính
(3) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.
(4) Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ: Quyết định về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.
(5) Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền: Thông tư quy định về việc lập, quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính và hướng dẫn việc giải quyết trường hợp chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính.
(6) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
(7) Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trên, đảm bảo đúng thời gian trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15.
(8) Trước ngày 31 tháng 3 năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, trình Chính phủ về dự thảo tờ trình của Chính phủ (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội) trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.
(9) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 1 và 2 nêu trên.
(10) Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ
Xem chi tiết tại: Công văn triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15

6. Thông tư sửa đổi Thông tư nhượng quyền thương mại thương nhân nước ngoài 
Số hiệu văn bản: 03/2024/TT-BCT
Ngày ban hành: 30/01/2024; Ngày có hiệu lực: 18/03/2024
Lĩnh vực: THƯƠNG MẠI
Nội dung chính:
Thay thế, bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư liên quan đến hoạt động thương mại:
(1) Thay thế, bãi bỏ một số điều của Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.
(2) Thay thế, bãi bỏ một số điều của Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
(3) Thay thế, bãi bỏ một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại 2005 về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Xem chi tiết tại: Thông tư sửa đổi Thông tư nhượng quyền thương mại thương nhân nước ngoài

7. Thông tư sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT khung giá vận chuyển hành khách 
Số hiệu văn bản: 34/2023/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 30/11/2023 ; Ngày có hiệu lực: 01/03/2024
Lĩnh vực: TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC – GIAO THÔNG VẬN TẢI
Nội dung chính:
Thay đổi giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản từ ngày 01/3/2024.
Giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản là giá dịch vụ hành khách phải trả cho hành trình sử dụng trong khoang phổ thông của tàu bay đối với hạng dịch vụ đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đa số hành khách trên chuyến bay từ dịch vụ mặt đất cho đến dịch vụ trên không.
Trong đó, thay đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa từ ngày 01/3/2024 như sau:
[1] Khoảng cách đường bay dưới 500km
– Nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội: Mức tối đa là 1.600.000 đồng/vé một chiều (Giữ nguyên so với hiện hành).
– Nhóm đường bay khác dưới 500 km: Mức tối đa là 1.700.000 đồng/vé một chiều (Giữ nguyên so với hiện hành).
[2] Khoảng cách đường bay từ 500km đến dưới 850 km: Mức tối đa là 2.200.000 đồng/vé một chiều tăng thành 2.250.000 đồng/vé một chiều.
[3] Khoảng cách đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km: Mức tối đa là 2.790.000 đồng/vé một chiều tăng thành 2.890.000 đồng/vé một chiều.
[4] Khoảng cách đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km: Mức tối đa là 3.200.000 đồng/vé một chiều tăng thành 3.400.000 đồng/vé một chiều.
[5] Khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên: Mức tối đa là 3.750.000 đồng/vé một chiều tăng thành 4.000.000 đồng/vé một chiều.
Lưu ý: Mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho 01 vé máy bay, trừ các khoản thu sau:
– Thuế giá trị gia tăng;
– Các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh, bao gồm:
+ Giá phục vụ hành khách;
+ Giá đảm bảo an ninh hành khách;
+ Hành lý;
– Khoản giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm.
Ngoài ra, giá dịch vụ đối với các dịch vụ tăng thêm do các hãng hàng không quyết định trên cơ sở cân đối khả năng cung cấp dịch vụ của hãng hàng không và nhu cầu của thị trường. 
Xem chi tiết tại: Thông tư sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT khung giá vận chuyển hành khách 

8. Thông tư mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phải tổ chức đấu thầu
Số hiệu văn bản: 03/2024/TT-BKHĐT
Ngày ban hành: 06/03/2024; Ngày có hiệu lực: 06/03/2024
Lĩnh vực: ĐẦU TƯ
Nội dung chính:
Ban hành mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải đấu thầu theo quy định phục vụ cho công tác đấu thầu.
Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT quy định về mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 06/3/2024.
Mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải đấu thầu theo quy định
Theo đó, Thông tư 03/2024/TT-BKHĐT quy định mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, gồm:
(1) Mẫu Thông báo mời quan tâm, Hồ sơ mời quan tâm.
(2) Mẫu Hồ sơ mời thầu một giai đoạn một túi hồ sơ.
(3) Mẫu Hồ sơ mời thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.
Xem chi tiết tại: Thông tư mẫu hồ sơ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phải tổ chức đấu thầu

9. Thông tư đào tạo thi cấp thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
Số hiệu văn bản: 02/2024/TT-BKHĐT
Ngày ban hành: 06/03/2024; Ngày có hiệu lực: 06/03/2024
Lĩnh vực: ĐẦU TƯ
Nội dung chính:
Quy định về đối tượng được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu phục vụ cho công tác đấu thầu. Theo đó, đối tượng được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu bao gồm:
– Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 19 Luật Đấu thầu 2023 và quy định tại Điều 19 Nghị định 24/2024/NĐ-CP .
– Cá nhân tham gia tổ chuyên gia, tổ thẩm định trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 23/2024/NĐ-CP .
– Cá nhân tham gia tổ chuyên gia trong đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư quy định tại Điều 33 Nghị định 35/2021/NĐ-CP .
Trường hợp được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được cấp trong một hoặc các trường hợp sau đây:
– Cấp chứng chỉ lần đầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đạt kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo quy định Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT .
– Cấp lại chứng chỉ được thực hiện trong trường hợp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu đã được cấp còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin;
– Cấp gia hạn hiệu lực chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được thực hiện trong trường hợp chứng chỉ hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT . Cá nhân thực hiện đăng ký gia hạn hiệu lực chứng chỉ trên Hệ thống trong thời hạn tối thiểu 15 ngày trước ngày hết hiệu lực của chứng chỉ. Sau thời hạn này, cá nhân không được đăng ký gia hạn hiệu lực chứng chỉ và phải dự thi, cấp chứng chỉ lần đầu theo quy định tại điểm a khoản này nếu có nhu cầu.
Xem chi tiết tại: Thông tư đào tạo thi cấp thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

10. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ_CP
Số hiệu văn bản: 31/2024/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/03/2024; Ngày có hiệu lực: 15/03/2024
Lĩnh vực: ĐẦU TƯ
Nội dung chính:
Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
– Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
– Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh
– Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Xem chi tiết tại: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ_CP

11. Nghị quyết Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15
Số hiệu văn bản: 32/NQ-CP 2024
Ngày ban hành: 20/03/2024 ; Ngày có hiệu lực: 20/03/2024
Lĩnh vực: GIÁO DỤC
Nội dung chính:
Nghiên cứu tiêu chuẩn đối với giáo viên một số môn nghệ thuật ở các cấp học phổ thông phục vụ công tác giáo dục.
Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nội dung như sau:
– Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược, quy hoạch thời kì 2021 – 2030 về phát triển giáo dục và đào tạo và các quy hoạch khác có liên quan, hoàn thành trong năm 2024.
– Ban hành văn bản hướng dẫn về phương pháp định giá sách giáo khoa, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chi phí xuất bản, phát hành để giảm giá sách giáo khoa. Sửa đổi, bổ sung quy định về thực nghiệm, phê duyệt và lựa chọn sách giáo khoa.
– Nghiên cứu quy định tiêu chuẩn đối với giáo viên một số môn nghệ thuật ở các cấp học phổ thông; nghiên cứu, thí điểm mô hình liên kết đào tạo các môn học chuyên biệt (ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật).
– Đề xuất, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng thang bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có) đối với viên chức chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó có đội ngũ giáo viên phổ thông, mầm non) theo nhiệm vụ được phân công tại điểm e khoản 4 Mục II Nghị quyết 107/NQ-CP năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2028.|
Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn phải phối hợp với Bộ Nội vụ tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, ưu đãi của nhà giáo theo đúng chủ trương và lộ trình cải cách tiền lương của Đảng và Nhà nước. 
Xem chi tiết tại: Nghị quyết Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15

Loan tin ngay
Theo dõi
Thông báo của
12 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ngọc Lưu
9 ngày trước

👍

Thanh Tâm Đào
10 ngày trước

Thông tin hữu ích

Thảo Nguyễn
10 ngày trước

Thông tin bổ ích qua

Tạ Thu Hằng
10 ngày trước

Rất nhiều thông tin mới bổ ích

Mai Nguyễn
10 ngày trước

♥️♥️♥️

Dương Quân
10 ngày trước

Cảm on đã đc cập nhật thông tin sớm

Thương Nguyễn
10 ngày trước

Tks ads vì thông tin hữu ích

Nga Ngô
10 ngày trước

Cám ơn thông tin hữu ích ah

Thu Trang
10 ngày trước

thông tin rất hữu ích ạ

Minh Tâm
10 ngày trước

Cảm ơn các thông tin bổ ích ạ

Thanh Nguyễn
10 ngày trước

Cám ơn ban Pháp Chế vì những thông tin hữu ích

Nga Trịnh
12 ngày trước

Cảm ơn VNB đã đăng tải thông tin nhanh chonhgs