Văn bảo quy phạm Pháp luật tháng 1/2024

Ban Pháp chế xin được gửi đến VNGroupers nội dung của 11 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành vào có hiệu lực trong tháng 1/2024 này trong bài viết dưới đây.  Kính mời quý anh chị cùng theo dõi:

1. Luật Đấu thầu 2023
Số hiệu văn bản: 22/2023/QH15
Ngày ban hành:
23/06/2023; Ngày có hiệu lực: 01/01/2024
Lĩnh vực: XÂY DỰNG – ĐÔ THỊ, TÀI CHÍNH – NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG – ĐÔ THỊ, ĐẦU TƯ
Nội dung chính:
– Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh.
– Các điểm mới của Luật này: 

 1. Bổ sung đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu 2023.
 2. Bổ sung hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu.
 3. Quy định mới về các trường hợp hủy thầu.
 4. Bổ sung một số gói thầu áp dụng chỉ định thầu.
 5. Bổ sung gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh.
 6. Bổ sung quy định về giá gói thầu.
 7. Điểm mới về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế.
 8. Quy định cụ thể về ưu đãi trong mua thuốc.
 9. Quy định mới về thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu.

Chi tiết: Luật Đấu thầu 2023 

2. Nghị định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15
Số hiệu văn bản: 94/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:
28/12/2023 ; Ngày có hiệu lực: 01/01/2024
Lĩnh vực: THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ
Nội dung chính:

 1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ.
 2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng
  a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.
  b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.
 3. Trình tự, thủ tục thực hiện
 4. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều này
  Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại khoản 3 Điều này.
 5. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).
 6. Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Chi tiết: Nghị định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15

3. Nghị định sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí 
Số hiệu văn bản: 82/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:
28/11/2023; Ngày có hiệu lực: 12/01/2024
Lĩnh vực: THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ
Nội dung chính:

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.
 • Bãi bỏ Điều 7 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Chi tiết: Nghị định sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí 

4. Nghị quyết áp dụng thuế thu nhập bổ sung chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu 
Số hiệu văn bản: 107/2023/QH15
Ngày ban hành:
29/11/2023; Ngày có hiệu lực: 01/01/2024
Lĩnh vực: THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ
Nội dung chính:

 • Nghị quyết này quy định việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối với người nộp thuế theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
 • Quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT).
 • Quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR).
 • Kê khai, nộp thuế và quản lý thuế.
 • Đính kèm Phụ lục giá trị tài sản hữu hình và tiền lương được giảm trừ cho từng năm trong giai đoạn chuyển tiếp.

Chi tiết: Nghị quyết áp dụng thuế thu nhập bổ sung chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu 

5. Nghị định sửa đổi 95/2018/NĐ-CP giao dịch công cụ nợ trên thị trường chứng khoán 
Số hiệu văn bản: 83/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:
29/11/2023; Ngày có hiệu lực: 15/01/2024
Lĩnh vực: TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHỨNG KHOÁN
Nội dung chính:

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.
 • Bãi bỏ một số khoản, thay thế cụm từ tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán 
 • Đính kèm Mẫu:
  • Mẫu đơn đăng ký làm tổ chức bảo lãnh chính/đồng bảo lãnh chính.
  • Mẫu đơn đăng ký làm đại lý phân phối và thanh toán trái phiếu.

Chi tiết: Nghị định sửa đổi 95/2018/NĐ-CP giao dịch công cụ nợ trên thị trường chứng khoán 

6. Thông tư sửa đổi Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú mới nhất
Số hiệu văn bản: 66/2023/TT-BCA
Ngày ban hành:
17/11/2023; Ngày có hiệu lực: 01/01/2024
Lĩnh vực: CƯ TRÚ
Nội dung chính:

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều và biểu mẫu quy định tại Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú (sau đây viết gọn là Thông tư số 56/2021/TT-BCA).
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng ký cư trú.
 • Ban hành kèm theo Thông tư này một số biểu mẫu.

Chi tiết: Thông tư sửa đổi Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú mới nhất 

7. Nghị định sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP lao động nước ngoài
Số hiệu văn bản: 70/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:
18/09/2023; Ngày có hiệu lực: 01/01/2024
Lĩnh vực: LAO ĐỘNG
Nội dung chính:
Quy định mới áp dụng:
Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập trong thời gian ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm: vị trí và chức danh công việc, mô tả công việc, số lượng, yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, mức lương, thời gian và địa điểm làm việc. Sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị ví tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
Chi tiết: Nghị định sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP lao động nước ngoài 

8. Luật khám bệnh chữa bệnh 
Số hiệu văn bản: 15/2023/QH15
Ngày ban hành:
09/01/2023; Ngày có hiệu lực: 01/01/2024
Lĩnh vực: Y TẾ
Nội dung chính:
Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ của người bệnh; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh; áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và thử nghiệm lâm sàng; sai sót chuyên môn kỹ thuật; điều kiện bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; huy động, điều động nguồn lực phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.
Chi tiết: Luật khám bệnh chữa bệnh 

9. Nghị định hướng dẫn Luật Khám bệnh chữa bệnh 
Số hiệu văn bản: 96/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:
30/12/2023; Ngày có hiệu lực: 01/01/2024
Lĩnh vực: Y TẾ
Nội dung chính:
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh về:

 • Cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;
 • Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;
 • Áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới và thử nghiệm lâm sàng trong khám bệnh, chữa bệnh;
 • Quản lý thiết bị y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Huy động, điều động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và tình trạng khẩn cấp;
 • Điều kiện bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;
 • Hướng dẫn các quy định về lộ trình thực hiện; quy định chuyển tiếp liên quan đến giấy phép hành nghề và giấy phép hoạt động.

Chi tiết: Nghị định hướng dẫn Luật Khám bệnh chữa bệnh

10. Thông tư bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách khám chữa bệnh
Số hiệu văn bản: 33/2023/TT-BYT
Ngày ban hành:
31/12/2023; Ngày có hiệu lực: 01/01/2024
Lĩnh vực: Y TẾ
Nội dung chính:
Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, gồm các bệnh: 

 • Dại; 
 • Lao; 
 • Uốn ván; 
 • HIV/AIDS; 
 • Sốt rét; 
 • Liên cầu lợn ở người; 
 • Than; 
 • Viêm não vi rút.

Chi tiết: Thông tư bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách khám chữa bệnh

11. Thông tư danh mục bệnh tình trạng bệnh được khám chữa bệnh từ xa
Số hiệu văn bản: 30/2023/TT-BYT
Ngày ban hành:
30/12/2023 ; Ngày có hiệu lực: 01/01/2024
Lĩnh vực: Y TẾ
Nội dung chính:
Bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa thực hiện theo Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, theo tiêu chí:

 • Chuyên khoa.
 • Bệnh, tình trạng bệnh.
 • Mã ICD-10.

Chi tiết: Thông tư danh mục bệnh tình trạng bệnh được khám chữa bệnh từ xa

Loan tin ngay
Theo dõi
Thông báo của
26 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thương Nguyễn
6 ngày trước

like

Mai Nguyễn
6 ngày trước

♥️♥️♥️

Dương Quân
6 ngày trước

👏👏👏

Ngọc Anh Ngô
9 ngày trước

👍 👍 👍

Thuỳ Trang Nguyễn
9 ngày trước

Like

Truc Kim Nguyen
25 ngày trước

Nice

Trân Phạm
25 ngày trước

Like

Lục Võ
25 ngày trước

Like

Thuỷ Nguyễn
25 ngày trước

👍 👍

Quốc Tuấn
26 ngày trước

Like

Đỗ Minh Nguyệt
26 ngày trước

bổ ích

Mai Nguyễn
26 ngày trước

👍👍👍

Ngân Trần Lotus ĐN
26 ngày trước

nice

Linh Trần
26 ngày trước

👍 👍

Trà My
26 ngày trước

Nice

Dung Trương
26 ngày trước

bổ ích

Như Ngọc
26 ngày trước

Hữu ích

Thanh Hà
26 ngày trước

😍 😍

Thảo Nguyễn
27 ngày trước

Cảm ơn thông tin của ban Pháp chế

Thương Nguyễn
27 ngày trước

Cảm ơn ban PC với những tt hữu ích

Tạ Thu Hằng
27 ngày trước

Cảm ơn ban PC với những tt hữu ích

Ngọc Lưu
27 ngày trước

cám ơn BPC

Thanh Nguyễn
27 ngày trước

Hữu ích 🫶🏻

Nga Ngô
27 ngày trước

Cám ơn ban pháp chế ạ

Thanh Tâm Đào
27 ngày trước

Hữu ích

Minh Tâm
28 ngày trước

cảm ơn đã cập nhật thông tin ạ!