Văn bảo quy phạm Pháp luật tháng 11/2023

1. Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024
Số hiệu văn bản
: 103/2023/QH15
Ngày ban hành: 09/11/2023 ; Ngày có hiệu lực: 21/12/2023
Lĩnh vực: KINH TẾ – XÃ HỘI
Nội dung chính: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024
Chi tiết: Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024

2. Văn bản hợp nhất 2023 Thông tư lập phương án sử dụng đất hồ sơ ranh giới sử dụng đất
Số hiệu văn bản
: 11/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành: 22/11/2023 ; Ngày có hiệu lực: 22/11/2023
Lĩnh vực: BẤT ĐỘNG SẢN
Nội dung chính: Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.
Chi tiết: Văn bản hợp nhất 2023 Thông tư lập phương án sử dụng đất hồ sơ ranh giới sử dụng đất

3. Văn bản hợp nhất 2023 Thông tư hồ sơ giao đất cho thuê đất
Số hiệu văn bản
: 10/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành: 22/11/2023 ; Ngày có hiệu lực: 22/11/2023
Lĩnh vực: BẤT ĐỘNG SẢN
Nội dung chính: Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
Chi tiết: Văn bản hợp nhất 2023 Thông tư hồ sơ giao đất cho thuê đất

4. Thông tư hướng dẫn chương trình phát triển đô thị 
Số hiệu văn bản
: 06/2023/TT-BXD
Ngày ban hành: 08/09/2023 ; Ngày có hiệu lực: 10/11/2023
Lĩnh vực: XÂY DỰNG – ĐÔ THỊ
Nội dung chính: Thông tư này hướng dẫn về nội dung, hồ sơ, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố và lưu trữ chương trình phát triển đô thị.
Chi tiết: Thông tư hướng dẫn chương trình phát triển đô thị  

5. Văn bản hợp nhất 2023 Nghị định hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế
Số hiệu văn bản
: 14/VBHN-BYT
Ngày ban hành: 09/11/2023 ; Ngày có hiệu lực: 09/11/2023
Lĩnh vực: Y TẾ, KHÁM CHỮA BỆNH
Nội dung chính: Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế.
Chi tiết Văn bản hợp nhất 2023 Nghị định hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế

6. Thông tư giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng
Số hiệu văn bản
: 22/2023/TT-BYT
Ngày ban hành: 17/11/2023; Ngày có hiệu lực: 17/11/2023
Lĩnh vực: Y TẾ, KHÁM CHỮA BỆNH
Nội dung chính: Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
Chi tiết: Thông tư giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng

7. Thông tư khung giá dịch vụ khám bệnh cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước
Số hiệu văn bản
: 21/2023/TT-BYT
Ngày ban hành: 17/11/2023 ; Ngày có hiệu lực: 17/11/2023
Lĩnh vực: Y TẾ, KHÁM CHỮA BỆNH
Nội dung chính: Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.
Chi tiết: Thông tư khung giá dịch vụ khám bệnh cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước

8. Thông tư hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm Nghị định 46/2023/NĐ-CP
Số hiệu văn bản
: 67/2023/TT-BTC
Ngày ban hành: 02/11/2023 ; Ngày có hiệu lực: 02/11/2023
Lĩnh vực: KINH DOANH BẢO HIỂM
Nội dung chính: Hướng dẫn một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm.
Chi tiết: Thông tư hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm Nghị định 46/2023/NĐ-CP

9. Thông tư thu nộp quản lý và sử dụng phí lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
Số hiệu văn bản
: 61/2023/TT-BTC
Ngày ban hành: 28/09/2023; Ngày có hiệu lực: 15/11/2023
Lĩnh vực: THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ
Nội dung chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.
Chi tiết: Thông tư thu nộp quản lý và sử dụng phí lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

10. Văn bản hợp nhất 2023 Thông tư thực hành sản xuất tốt sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Số hiệu văn bản
: 13/VBHN-BYT
Ngày ban hành: 02/11/2023; Ngày có hiệu lực: 02/11/2023
Lĩnh vực: THỰC PHẨM, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Nội dung chính: Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (gmp) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Chi tiết: Văn bản hợp nhất 2023 Thông tư thực hành sản xuất tốt sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

11. Văn bản hợp nhất 2023 Quyết định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học trong thực phẩm
Số hiệu văn bản
: 09/VBHN-BYT
Ngày ban hành: 02/11/2023; Ngày có hiệu lực: 02/11/2023
Lĩnh vực: THỰC PHẨM, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Nội dung chính: Về việc ban hành “quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm”
Chi tiết: Văn bản hợp nhất 2023 Quyết định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học trong thực phẩm

12. Văn bản hợp nhất 2023 Thông tư quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm
Số hiệu văn bản
: 08/VBHN-BYT
Ngày ban hành: 02/11/2023 ; Ngày có hiệu lực: 02/11/2023
Lĩnh vực: THỰC PHẨM, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Nội dung chính: Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
Chi tiết: Văn bản hợp nhất 2023 Thông tư quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

13. Văn bản hợp nhất 2023 Thông tư hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất
Số hiệu văn bản
: 10/VBHN-BYT
Ngày ban hành: 02/11/2023; Ngày có hiệu lực: 02/11/2023
Lĩnh vực: THỰC PHẨM, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Nội dung chính: Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế.
Chi tiết: Văn bản hợp nhất 2023 Thông tư hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất

14. Thông tư sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
Số hiệu văn bản
: 17/2023/TT-BYT
Ngày ban hành: 25/09/2023; Ngày có hiệu lực: 09/11/2023
Lĩnh vực: THỰC PHẨM, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Nội dung chính

  • Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
  • Sửa đổi, bổ sung Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
  • Quy định về áp dụng GMP và chứng nhận tương đương với Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu.
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thực phẩm chức năng.
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
  • Sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá.
  • Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
    Chi tiết: Thông tư sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

Biên tập: Ban Pháp chế – Công ty CP Tập đoàn VNGroup

Loan tin ngay
Theo dõi
Thông báo của
48 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thuỳ Trang Nguyễn
2 tháng trước

Đã update thông tin

Trà My
2 tháng trước

Nice

Mạnh Cường VNG Value
2 tháng trước

Bổ ích

Hiền Vũ
2 tháng trước

Tym

Oanh Lê
2 tháng trước

Like

Hoàng Oanh
2 tháng trước

👍

Mai Nguyễn
2 tháng trước

Thông tin tuyệt vời

Trang VNG Value
2 tháng trước

like

Tuấn Lê
2 tháng trước

thông tin cập nhất rất kịp thời

Cường Phạm
2 tháng trước

❤️

Trang Trần
2 tháng trước

bổ ích

Đăng Chất
2 tháng trước

Thông tin tuyệt vời.

Cường Nguyễn
2 tháng trước

Thông tin tuyệt vời.

Ngọc Anh Ngô
2 tháng trước

thông tin bổ ích

Cao Anh Tuấn
2 tháng trước

thông tin bổ ích

Thanh Loan
2 tháng trước

thông tin bổ ích

Kiên Trần
2 tháng trước

thông tin bổ ích

Chi Nguyễn
2 tháng trước

Great

Nam Hoàng
2 tháng trước

thông tin hữu ích

Nhung Nguyễn
2 tháng trước

thông tin hay

Liên Nguyễn
2 tháng trước

Like

Đỗ Minh Nguyệt
2 tháng trước

rất hữu ích

Hoàng Anh Đỗ
2 tháng trước

rất hữu ích

Thắng Hoàng VNBranding
Thành viên
2 tháng trước

cảm ơn anh chị Ban Pháp chế đã cập nhật đến mn ạ!

Son Hoang
2 tháng trước

Thông tin hay

Vân Oanh
2 tháng trước

thông tin bổ ích

Minh Châu
2 tháng trước

thông tin bổ ích

Dinh Tien
2 tháng trước

Great

Dung Trương
2 tháng trước

hay quá

Thanh Tâm Đào
2 tháng trước

Great