Văn bảo quy phạm Pháp luật tháng 12/2023

Ban Pháp chế xin được gửi đến VNGroupers nội dung của 12 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành vào có hiệu lực trong tháng 12 này trong bài viết dưới đây.  Kính mời quý anh chị cùng theo dõi:

1. Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024
Số hiệu văn bản
: 103/2023/QH15
Ngày ban hành: 09/11/2023 ; Ngày có hiệu lực: 24/12/2023
Lĩnh vực: VĂN HÓA – XÃ HỘI
Nội dung chính: Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.
Chi tiết: Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024

2. Nghị định hướng dẫn Luật Phòng chống bạo lực gia đình
Số hiệu văn bản
: 76/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/11/2023 ; Ngày có hiệu lực: 25/12/2023
Lĩnh vực: VĂN HÓA – XÃ HỘI
Nội dung chính: Nghị định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 3; khoản 1 Điều 12; khoản 3 Điều 19; khoản 5 Điều 20; khoản 2 Điều 22; khoản 8 Điều 25; khoản 2 Điều 30; khoản 3 Điều 39; khoản 5 Điều 40; khoản 3 Điều 42 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Chi tiết: Nghị định hướng dẫn Luật Phòng chống bạo lực gia đình

3. Thông tư sửa đổi Thông tư 57/2021/TT-BTC sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu
Số hiệu văn bản
: 69/2023/TT-BTC
Ngày ban hành: 15/11/2023  ; Ngày có hiệu lực: 30/12/2023
Lĩnh vực:  DOANH NGHIỆP – CHỨNG KHOÁN
Nội dung chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác.
Chi tiết: Thông tư sửa đổi Thông tư 57/2021/TT-BTC sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu

4. Công văn tăng cường quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Số hiệu văn bản
: 5654/TCT-TTKT
Ngày ban hành: 13/12/2023 ; Ngày có hiệu lực: 13/12/2023
Lĩnh vực: DOANH NGHIỆP – CHỨNG KHOÁN
Nội dung chính

 1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp phát sinh giao dịch liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng;
 2. Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn để đẩy mạnh công tác chống chuyển giá;
 3. Về tăng cường công tác đào tạo, học tập và chia sẻ kinh nghiệm;
 4. Về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chi tiết: Công văn tăng cường quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

5. Quyết định mức giao dịch giá trị lớn phải báo cáo
Số hiệu văn bản
: 11/2023/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 27/04/2023 ; Ngày có hiệu lực: 01/12/2023
Lĩnh vực: DOANH NGHIỆP – CHỨNG KHOÁN
Nội dung chính: Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Chi tiết: Quyết định mức giao dịch giá trị lớn phải báo cáo

6. Nghị định sửa đổi Nghị định 129/2022/NĐ-CP Biểu thuế
Số hiệu văn bản
: 84/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/12/2023 ; Ngày có hiệu lực: 01/12/2023
Lĩnh vực: THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ, XUẤT NHẬP KHẨU
Nội dung chính: Bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 – 2027.
Chi tiết: Nghị định sửa đổi Nghị định 129/2022/NĐ-CP Biểu thuế

7. Thông tư sửa đổi Thông tư phí lệ phí khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Số hiệu văn bản
: 63/2023/TT-BTC
Ngày ban hành: 16/10/2023 ; Ngày có hiệu lực: 01/12/2023
Lĩnh vực: THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ, XUẤT NHẬP KHẨU
Nội dung chính

 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 148/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.
 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.
 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Thông tư số 48/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 37/2023/TT-BTC ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng.


Chi tiết: Thông tư sửa đổi Thông tư phí lệ phí khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

8. Nghị định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
Số hiệu văn bản
: 92/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/12/2023 ; Ngày có hiệu lực: 19/12/2023
Lĩnh vực:  BỘ MÁY HÀNH CHÍNH
Nội dung chính

• Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật:

 1. Nghị định số 189-HĐBT ngày 04 tháng 6 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh lãnh sự.
 2. Nghị định số 161/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế.
 3. Nghị định số 159/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về cung ứng và sử dụng séc.
 4. Nghị định số 42/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân.
 5. Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính.
 6. Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.
 7. Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.
 8. Nghị định số 183/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
 9. Nghị định số 184/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
 10. Nghị định số 10/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam.
 11. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
 12. Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
 13. Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
 14. Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.
 15. Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
 16. Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.
 17. Nghị định số 104/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
 18. Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

• Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật:

 1. Bãi bỏ Điều 23, Điều 24, Điều 25 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.
 2. Bãi bỏ Điều 10 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 3. Bãi bỏ khoản 2 Điều 22 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
 4. Bãi bỏ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
 5. Bãi bỏ Điều 12 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.


Chi tiết: Nghị định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

9. Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
Số hiệu văn bản
: 75/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/10/2023 ; Ngày có hiệu lực: 03/12/2023
Lĩnh vực: Y TẾ – BẢO HIỂM
Nội dung chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Chi tiết: Nghị định sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

10. Nghị định sửa đổi Nghị định 32/2017/NĐ-CP tín dụng đầu tư của Nhà nước
Số hiệu văn bản
: 78/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành: 07/11/2023 ; Ngày có hiệu lực: 22/12/2023
Lĩnh vực: ĐẦU TƯ, TIỀN TỆ – NGÂN HÀNG
Nội dung chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Chi tiết: Nghị định sửa đổi Nghị định 32/2017/NĐ-CP tín dụng đầu tư của Nhà nước

11. Thông tư sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD an toàn cháy cho nhà công trình
Số hiệu văn bản
: 09/2023/TT-BXD
Ngày ban hành: 16/10/2023 ; Ngày có hiệu lực: 01/12/2023
Lĩnh vực: TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Nội dung chính: Ban hành kèm theo Thông tư này Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
Chi tiết: Thông tư sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD an toàn cháy cho nhà công trình

12. Thông tư bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
Số hiệu văn bản
: 11/2023/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 15/06/2023 ; Ngày có hiệu lực: 01/12/2023
Lĩnh vực: VIII. GIÁO DỤC
Nội dung chính: Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.
Chi tiết: Thông tư bãi bỏ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Loan tin ngay
Theo dõi
Thông báo của
46 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Tuấn Lê
1 tháng trước

Thông tin cập nhật kịp thời

Thuỳ Trang Nguyễn
1 tháng trước

Nice

Hiền Vũ
1 tháng trước

like

Long Đỗ VNG Value
1 tháng trước

Bổ ích

Sâm Trần
1 tháng trước

tuyệt vời

Quốc Tuấn
1 tháng trước

Thông tin tuyệt vời

Cao Anh Tuấn
1 tháng trước

Bổ ích

Minh Châu
1 tháng trước

rất bổ ích

Dung Le
1 tháng trước

Rất bổ ích

Cường Nguyễn
1 tháng trước

Thông tin tuyệt vời.

Trân Phạm
1 tháng trước

Bổ ích

Truc Kim Nguyen
1 tháng trước

updated

Linh Trần
1 tháng trước

👍 👍

Dinh Tien
1 tháng trước

Thông tin bổ ích

Phương Bùi
1 tháng trước

bổ ích

Son Hoang
1 tháng trước

bổ ích

Vân Oanh
1 tháng trước

Bổ ích

Thanh Hà
1 tháng trước

❤️ ❤️ ❤️ ❤️

Trang Trần
1 tháng trước

Bổ ích

Cường Phạm
1 tháng trước

❤️

Như Ngọc
1 tháng trước

❤️ ❤️

Ngân Trần Lotus ĐN
1 tháng trước

nice

Đỗ Minh Nguyệt
1 tháng trước

Like

Thảo Nguyễn
1 tháng trước

Cảm ơn ban pháp chế

Dương Quân
1 tháng trước

Thông tin hay

Ngọc Lưu
1 tháng trước

tks

Thương Nguyễn
1 tháng trước

like

Truc Kim Nguyen
1 tháng trước

Nice

Nguyễn Thu Thủy
1 tháng trước

like

Ngọc Anh Ngô
1 tháng trước

Bổ ích